fbpx

Politika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

U našem Društvu* svjesni smo da održivost i uspjeh našeg poslovanja ovise o sigurnom i zdravom radnom okruženju te smanjivanju rizika za naše zaposlenike, podizvođače i ostale strane na koje naše aktivnosti mogu imati utjecaj. Za održavanje kontinuiteta našeg poslovanja važno je poduzimati te učinkovito provoditi mjere zaštite zdravlja i osiguranja uvjeta za rad na siguran način u skladu s rizicima koji su prisutni u poslovnim procesima. Imajući to u vidu, obvezujemo se:

Zaštititi zdravlje naših zaposlenika stvaranjem okruženja koje je sigurno i ugodno za rad;
Dosljedno primjenjivati sve zakonom i međunarodnim normama propisane uvjete za zaštitu zdravlja naših zaposlenika, istražiti, analizirati i pokrenuti prikladne radnje radi otklanjanja uzroka prijetnji i umanjenja rizika po zdravlje i sigurnost na radu;
Radno okruženje formirati na način da izgrađuje pozitivan odnos s dionicima, uz razumijevanje vlastitog konteksta te potreba i očekivanja dionika;
Analizu i procjenu rizika sigurnosti na radu provoditi redovito u planiranim razdobljima;
Vjerodostojnim informacijama o realizaciji ciljeva i praćenjem uspješnosti sustava i primijenjenih mjera zaštite na radu osigurati primjerenu kontrolu i stalno poboljšavanje;
Ljude uključiti u aktivno sudjelovanje u razvoju i održavanju sustava, promicanju i njegovanju svijesti o važnosti održavanja radnog okruženja u skladu sa zakonskim propisima i zahtjevima međunarodno prihvaćenih normi;
Edukacijom i treningom osigurati svjesnost i sposobnost zaposlenika za održavanje razine sigurnosti na radu na zadovoljavajućoj razini. Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu u našem poslovanju oblikovali smo i primijenili, te ga održavamo i poboljšavamo u skladu s načelima i zahtjevima koje postavlja međunarodna norma ISO 45001. Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, uključujući usvojenu i odobrenu Politiku zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, te sve povezane dokumente, objavljen je putem intraneta društva i dostupan je svim zaposlenicima.

Ova Politika podliježe redovitoj provjeri primjerenosti svrsi i kontekstu Društva, a važeća verzija je uvijek javno dostupna putem interneta.

Revizija 3, 2019-04-29
Ivan Ivković, direktor Pametna Energija d.o.o.

* Društvo čine povezana trgovačka društva: KING ICT d.o.o., Zagreb (s podružnicama: Servisni centar Osijek, Servisni centar Rijeka, Servisni centar Split); KING ICT d.o.o., Beograd; KING ICT d.o.o., Sarajevo; KING ICT d.o.e.l., Skopje; Pametna energija d.o.o., Zagreb.